Algemene voorwaarden ERGObaby Europe GmbH

Laatst bijgewerkt op 22 mei 2012

Ons adres: Ergobaby Europe GmbH
Moenckebergstrasse 11
20095 Hamburg Duitsland

Algemeen directeur: Gunnar Dahl

Voor retouren kunt u gebruik maken van ons DHL retouretiket.

§ 1 Geldigheid

De volgende algemene handelsvoorwaarden gelden exclusief voor de zakelijke relaties tussen het bedrijf (oftewel ERGObaby Europe GmbH) en bezoekers van de winkel (oftewel klanten). ERGObaby Europe GmbH heeft het recht om te allen tijde deze Algemene voorwaarden en Handelsvoorwaarden, inclusief bijlagen, aan te vullen of te wijzigen na een gepaste kennisgevingsperiode. Bestellingen die ontvangen zijn voor eventuele wijzigingen zullen worden afgehandeld volgens de algemene voorwaarden zoals die op de dag van de bestelling gelden.

§ 2 Contract

De online voorstellingen van de producten zijn niet wettelijk bindend maar vormen een niet-bindende online catalogus. Nadat je je persoonlijke gegevens hebt ingevoerd, kun je klikken op de knop “Bestellen!”, wat gelijk staat aan een juridisch bindende bestelling van de producten die in je winkelmandje zitten. Je bestelling wordt onmiddellijk bevestigd nadat je die hebt verstuurd. De koopovereenkomst wordt gesloten wanneer de goederen ontvangen zijn of nadat je de online bevestiging van de bezorging hebt ontvangen. Als je binnen twee weken geen goederen of online bevestiging ontvangt, ben je niet langer gebonden aan je bestelling.

§ 3 Verschillen

Wegens voortdurende productontwikkeling door de producenten en variërende eigenschappen kunnen producten afwijken van digitale foto's of beschrijvingen op www.ergobaby.eu.

§ 4 Aanbiedingen

Speciale aanbiedingen of kortingen zijn altijd tijdelijk geldig.

§ 5 Wachtwoord, geheimhouding, verlies, verplichting tot eerlijkheid

1. Klanten dienen enige persoonsgegevens te vermelden wanneer ze online bestellingen willen uitvoeren. Ze ontvangen een wachtwoord en een gebruikersnaam die beide nodig zijn om producten te bestellen. Zodra je je gebruikersnaam en wachtwoord hebt ontvangen, is verdere registratie niet nodig. Zowel de gebruikersnaam als het wachtwoord geven de klant toegang tot het wijzigen van zijn gegevens en bieden de mogelijkheid om toestemming met betrekking tot gegevensverwerking in te trekken of uit te breiden. Klanten kunnen alle bestellingen die ze tot nu toe gedaan hebben controleren aan de hand van hun gebruikersnamen en wachtwoorden. Ze zijn verplicht om gebruikersnaam en wachtwoord veilig te houden, op zo'n manier dat ze niet verloren kunnen worden en dat geen enkele derde gebruik kan maken van hun gebruikersnaam en wachtwoord.

2. ERGObaby Europe GmbH moet onmiddellijk op de hoogte worden gebracht als een wachtwoord kwijtgeraakt wordt. Dit kan per e-mail. ERGObaby Europe GmbH weigert dan toegang tot gebieden die met een wachtwoord beschermd worden. Toegang kan alleen worden hersteld wanneer de klant een aanvraagformulier invult dat hij vervolgens ondertekent.

3. Andere registraties namens de klant worden hier niet door beïnvloed. Als een derde door onvoorzichtigheid toegang heeft gekregen tot de gebruikersnaam en het wachtwoord, is de klant volledig aansprakelijk voor eventuele bestellingen die gedaan zijn tot het moment waarop het verlies van de inloggegevens is doorgegeven. Als de gebruikersnaam of het wachtwoord in handen van een derde is gevallen zonder dat de klant verantwoordelijk kan worden gehouden voor deze toegang, is de aansprakelijkheid van de klant beperkt tot EUR 20. De klant is verplicht om alleen juiste gegevens te verstrekken bij registratie.

4. Als onjuiste informatie wordt verstrekt door de klant met betrekking tot identiteit, adres of e-mailgegevens, kan ERGObaby Europe GmbH elk voorafgaand contract annuleren. Deze annulering van een contract wordt schriftelijk kenbaar gemaakt.

5. De klant zorgt ervoor dat het e-mailadres dat hij/zij verstrekt bereikbaar is en dat ontvangst van e-mailberichten niet onmogelijk is doordat de account wordt doorgestuurd, inactief is of vol is. Er wordt verondersteld dat de gegevens die de klant verstrekt onjuist zijn als een bericht de klant niet bereikt en driemaal wordt teruggestuurd naar ERGObaby Europe GmbH of als het product niet bezorgd kon worden wegens een onjuist adres. In dergelijke gevallen worden de voorwaarden waaronder een contract geannuleerd kan worden wegens onjuiste informatie toegepast, conform sectie § 13.5.

§ 6 Bestellingen, minimumwaarde van de bestelling

1. Bestellingen kunnen alleen gedaan worden door klanten met een leveradres, factuuradres en klantenaccount in een van de landen waarin geleverd wordt.

2. Als je een product in een ander land wil bestellen, neem je contact met ons op. We geven graag de verzendkosten aan. Klanten kunnen geen aanspraak maken op de geldigheid van een bestelling of op levering als ze niet in een van de landen wonen waarin wij leveren.

3. In gevallen waar ERGObaby Europe GmbH een minimumbestelwaarde aangeeft op www.ergobaby.eu of op een andere website, worden bestellingen alleen als bestelling beschouwd als ze deze bestelwaarde hebben of overschrijden, zoals bedoeld in sectie 2; ERGObaby Europe GmbH is niet verplicht om bestellingen te verwerken die onder de minimumbestelwaarde liggen.

§ 7 Prijzen, toeslagen voor verzending naar buitenland

Alle vermelde prijzen zijn eindprijzen en bevatten wettelijke btw. In geval van bestellingen vanuit het buitenland waarop geen btw van toepassing is, wordt er een toeslag voor buitenlandse bestellingen toegepast van 19%. Eindprijzen zijn daarom voor dergelijke landen identiek.

§ 8 Levering

1. Levering is in principe beperkt tot landen waarin wij leveren. Als je een bestelling in een ander land wil leveren, neem je contact met obs op voor informatie over de verzending.

2. Tenzij anders overeengekomen worden goederen geleverd op het adres dat door de klant wordt verstrekt. Het risico van onbedoelde vernietiging of verslechtering van de goederen gaat over op de klant wanneer de goederen aan de ingeschakelde logistieke onderneming worden overgedragen.

3. Gegevens over leverdata zijn niet bindend.

4. Als de leverancier de bestelde goederen niet levert aan ERGObaby Europe GmbH terwijl dit wel contractueel overeengekomen is, kan ERGObaby Europe GmbH het contract ontbinden. In dit geval wordt de klant meteen op de hoogte gebracht van het feit dat de door hem/haar bestelde producten niet beschikbaar zijn. Als een bepaald artikel niet geleverd kan worden, nemen we contact met je op en bieden we een vervangend artikel aan. Alle betalingen die al voor dit product gedaan zijn worden onmiddellijk vergoed.

5. Als de klant niet accepteert dat een levering naar behoren voldaan is (weigering), draagt de klant de kosten voor het opnieuw leveren plus eventuele aanvullende kosten.

§ 9 Betaling

1. Facturen dienen onmiddellijk en volledig betaald te worden. Portokosten, verzendkosten, btw en/of buitenlandse toeslagen worden afzonderlijk vermeld.

2. De klant kan kiezen uit meerdere betaalmethoden die mogelijk extra kosten met zich meebrengen.

3. Om u de betaalmethoden van Klarna aan te kunnen bieden, kunnen wij uw persoonlijke gegevens aan Klarna doorgeven bij de kassa in de vorm van contact- en bestelgegevens, zodat Klarna kan beoordelen of u in aanmerking komt voor de gekozen betaalmethode. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het eigen privacybeleid van Klarna.

§ 10 Voorbehoud van eigendomsrechten

De geleverde goederen blijven het eigendom van ERGObaby Europe GmbH totdat de betaling volledig voldaan is.

§ 11 Herroepingsrecht 

1. Annulering Je mag je contractuele verplichting zonder opgaaf van reden binnen twee weken schriftelijk annuleren (bijvoorbeeld per brief, fax of e-mail) of door het artikel terug te sturen voordat deze periode verlopen is als het artikel al bij je bezorgd is. De periode gaat in direct na ontvangst van dit schriftelijk bericht waarin het herroepingsrecht van de klant beschreven wordt. Een annulering versturen of het artikel tijdig terugsturen is voldoende om te voldoen aan de annuleringsperiode. Klanten kunnen hun herroeping sturen naar:
ERGObaby Europe GmbH Gotenstraße 1220097 Hamburg (D) Fax: +49 40 421 065 199

2. Gevolgen van herroeping Ingeval er sprake is van een daadwerkelijke herroeping, dienen alle diensten die door beide partijen zijn verleend volledig te worden gecompenseerd. Als je de ontvangen dienst niet volledig of gedeeltelijk kunt retourneren of alleen in een verslechterde staat, dient ERGObaby Europe GmbH gepast gecompenseerd te worden. Dit geldt niet voor levering van artikelen waarbij de verslechterde staat van het artikel alleen te wijten is aan inspectie van het artikel – vergelijkbaar met de inspectie van goederen in een winkel. Je kan voorkomen dat je verplicht wordt om een verslechterde staat van het artikel na gebruik te compenseren, door conform de instructies het artikel niet te gebruiken alsof het jouw eigendom is en door af te zien van handelingen die de waarde van het artikel kunnen verminderen. Wij dragen het risico voor het terugsturen van artikelen die als pakket verstuurd kunnen worden. Jij draagt de kosten van een retourzending als de geleverde goederen de goederen zijn die je hebt besteld en als de prijs van het artikel dat je wilt retourneren minder is dan 40 euro, of als je op het moment van annuleren nog geen betaling voor een duurder artikel hebt gedaan of een contractueel overeengekomen termijnbetaling nog niet voldaan hebt. In alle andere gevallen is terugsturen gratis. Aan de verplichting om betalingen terug te betalen dient binnen 30 dagen voldaan te worden. Voor jou gaat de periode in op het moment dat we je kennisgeving van herroeping ontvangen of wanneer je het artikel retourneert, voor ons wanneer we de kennisgeving of het artikel ontvangen. Einde van het herroepingsrecht

§ 12 Aansprakelijkheid voor gebreken

Aansprakelijkheid voor gebreken is in overeenstemming met wettelijke bepalingen waarin de aanspraak van klanten op compensatie beperkt is tot aansprakelijkheid zoals beschreven in sectie 13. Informatie over andere waarborgen kan gevonden worden in de gedetailleerde gegevens van specifieke producten.

§ 13 Aansprakelijkheid

1. ERGObaby Europe GmbH is volledig aansprakelijk voor schade die ontstaat door kwade opzet of ernstige nalatigheid.

2. In geval van gewone nalatigheid is de aansprakelijkheid van ERGObaby Europe GmbH indien er niet wordt voldaan aan contractuele verplichtingen (verplichtingen waaraan voldaan moet worden conform de inhoud en het doel van de overeenkomst of die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en verplichtingen die de partner waar de overeenkomst mee wordt aangegaan doorgaans mag verwachten) beperkt tot schade die redelijkerwijs te voorzien is. De aansprakelijkheid van ERGObaby Europe GmbH in geval van gewone of niet-ernstige nalatigheid is verder uitgesloten.

3. Niettegenstaande sectie 13.2 is ERGObaby Europe GmbH zonder beperking aansprakelijk voor schade die ontstaat in de vorm van overlijden, letsel of gezondheidsproblemen als gevolg van kwade opzet of ernstige nalatigheid door ERGObaby Europe GmbH.

4. De aansprakelijkheidsbepaling in sectie 13 geldt ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van wettelijke vertegenwoordigers en agenten van ERGObaby Europe GmbH.

5. Wettelijke aansprakelijkheid conform de Produkthaftungsgesetz (productaansprakelijkheidswet) blijft onverminderd van kracht.

§ 14 Gegevensbescherming

Opslag van gegevens ERGObaby Europe GmbH biedt zijn klanten toegang tot websitegedeelten die met wachtwoorden afgeschermd zijn, waar de klant zijn gegevens kan controleren en bestellingen kan doen. ERGObaby Europe GmbH doet de nodige moeite om te voorkomen dat derden toegang kunnen krijgen tot deze gegevens, binnen de grenzen van wat financieel en technisch gezien redelijk genoemd mag worden. ERGObaby Europe GmbH houdt zich aan regelgeving voor gegevensbescherming, in het bijzonder conform de Bundesdatenschutzgesetz (Federale wet op gegevensbescherming), en gebruikt de gegevens die de klant verstrekt uitsluitend voor doelen zoals in het privacybeleid uiteengezet wordt.

§ 15 Toepasselijk recht

Het Duits recht is van toepassing met uitsluiting van het VN-kooprecht.

§ 16 Algemene voorwaarden voor klanten

De algemene voorwaarden voor klanten zijn niet van toepassing en vormen geen deel van deze overeenkomst.

§ 17 Bevoegde rechtbank

De plaats van handeling en de bevoegde rechtbank in het geval van overeenkomsten met ondernemingen is voor beide partijen het hoofdkantoor van ERGObaby Europe GmbH.

§ 18 Overig

ERGObaby Europe GmbH accepteert op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor zet- en drukfouten (ook niet in digitale vorm) of voor fouten met betrekking tot de aangeduide prijzen.Einde van de Algemene voorwaarden en Handelsvoorwaarden.